Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Gestió de l'ISSN
Gestió de l'ISSN

L'ISSN (International Standard Serial Number) és un Número Internacional Normalitzat per a Publicacions en Sèrie de vuit dígits que identifica de forma inequívoca publicacions en sèrie de tota mena: diaris, revistes, anuaris, informes, memòries, guies, etc...

La Biblioteca de Catalunya gestiona l'assignació del número ISSN per a publicacions en sèrie editades per empreses i entitats radicades a Catalunya des de gener de 2008, fruit del traspàs de funcions i serveis relatius a aquesta competència a la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Reial Decret 1405/2007, de 29 d'octubre de 2007.

Com sol·licitar l'ISSN

Preguntes més freqüents

Formulari de sol·licitud en línia

Formulari de sol·licitud per a descarregar 

Adreces d'interès

La unitat responsable és l’Hemeroteca. Correu electrònic: issn@bnc.cat

Com sol·licitar l’ISSN

 • Pot sol·licitar l'ISSN qualsevol entitat interessada, relacionada amb el món de l'edició, producció, comercialització, distribució, tractament, difusió i ús de les publicacions en sèrie: editors, impressors, distribuïdors, agències de subscripció, llibreters, biblioteques, centres de documentació i serveis d' indexació i resums.
 • La sol·licitud de l'ISSN es pot tramitar en línia o per correu ordinari.
              
             GESTIÓ DE L’ISSN
              Villarroel 91
              08011 Barcelona
              +34 93 270 23 00 - Fax 934 526 904
 • Cal omplir el formulari de sol·licitud i enviar una còpia de la coberta, portada, pàgines de crèdits o d’informació editorial i de l’imprès de comunicació del número de Dipòsit Legal (en pdf, jpg, fotocòpia o altres) a:
 • En el cas que la publicació en sèrie encara no estigui editada s’ha d’enviar còpia de la maqueta d’aquestes parts o còpia de les proves d’impremta.
 • Si la publicació porta temps en curs de publicació s’ha d’adjuntar un exemplar del primer número i també un altre més recent.
 • Abans de sol·licitar l’ISSN s’haurà d’haver tramitat l’obtenció de número de DL a l’Oficina del Dipòsit Legal que correspongui.
 • L’ISSN que s’assigni amb antelació es podrà imprimir a la publicació des del principi però no es validarà definitivament fins que no s’enviï un exemplar del primer número al servei de Gestió de l’ISSN.
 • Per a publicacions en línia és obligatori facilitar una URL  d’accés a la publicació i les credencials necessàries per accedir-hi. Només es pot assignar l’ISSN si s’accedeix correctament a la pàgina web. No cal enviar cap còpia de les esmentades més amunt ni fer cap dipòsit físic de la publicació en sèrie en línia.

Preguntes més freqüents

Què és l'ISSN?

Quins són els avantatges de l'ISSN?

Quina és la diferència entre l'ISSN i l'ISBN?

És obligatori l'ISSN?

Què és una publicació en sèrie?

Què és un títol clau?

Quan s'ha d'assignar un nou ISSN?

Quan s'ha de canviar un ISSN?

S'ha d'assignar ISSN a les publicacions digitals?

Han de dur ISSNs diferents les versions d'una mateixa publicació en sèrie? (paper, en línia, CD-ROM, microforma...)

S'assigna un ISSN nou per a cada número d'una publicació?

L'assignació de l'ISSN és gratuïta?

El codi de barres es pot crear a partir de l'ISSN?

És possible obtenir un nombre d'ISSN abans de la publicació del primer número d'una publicació en sèrie nova?

És possible obtenir un ISSN electrònicament (per correu electrònic o a través de la Web?

Tots els números de les publicacions en sèrie han d'incloure l'ISSN assignat?

L'ISSN té relació amb els drets de propietat de les publicacions, títols o capçaleres?

Què és l'ISSN?

L'ISSN (International Standard Serial Number) és un Número Internacional Normalitzat per a Publicacions en Sèrie de vuit dígits que identifica publicacions en sèrie, incloent-hi les digitals, d'acord amb la norma ISO 3297. És un codi numèric que s'utilitza com a identificador, no té cap significat en si mateix ni conté informació que es refereixi a l'origen o contingut de la publicació. L'ISSN està format per dos grups de quatre dígits, separats per un guió. El vuitè caràcter és un dígit de control comptat segons un algoritme de mòdul 11 sobre la base dels 7 dígits anteriors; aquest vuitè caràcter de control pot ser una "X" si el resultat de la computació és igual a "10", per evitar qualsevol ambigüitat.

Quins són els avantatges de l'ISSN?

Identifica en tot el món una publicació periòdica, de forma unívoca i sense ambigüitats. És un element bàsic en tots els processos d'informació, comunicació, control i gestió que facin referència a aquests tipus de publicacions. Constitueix un mètode de comunicació ràpid i eficaç entre editors, distribuïdors, llibreters, i agències de subscripció perquè assegura, entre altres gestions, la identificació precisa i immediata en el cas de comandes de subscripció; és una base idònea per a la construcció dels codis de barres de les publicacions en sèrie, els quals faciliten la comercialització. Comporta la construcció d'una base de dades d'abast mundial que és la Base de dades Internacional de l'ISSN que, amb més d'un milió de registres i la fiabilitat de les dades, constitueix un recurs informatiu essencial pel que fa a les publicacions en sèrie.

Quina és la diferència entre l'ISSN i l'ISBN?

L'ISSN s'assigna a publicacions en sèrie mentre que l' ISBN s'assigna a monografies ("llibres"). Un ISSN es pot assignar també a una sèrie de monografies per identificar el conjunt; i a banda un ISBN identificarà per separat cada llibre o monografia de la sèrie.

És obligatori l'ISSN?

L'ISSN no és obligatori, però sí recomanable ja que identifica de forma inequívoca cada publicació en sèrie. L'únic tràmit amb obligació legal per a tot tipus de publicacions és el Dipòsit Legal que ha de complir l'impressor a l'Oficina del Dipòsit Legal que li correspongui.

Què és una publicació en sèrie?

És una publicació, en qualsevol suport, que és publica en parts successives, té normalment designacions numèriques o cronològiques i està pensada perquè tingui continuïtat de forma indefinida. Són publicacions en sèrie els diaris, revistes, anuaris, informes, memòries, guies, etc... Al contrari d'altres tipus de publicacions, el món de publicació en sèrie és especialment canviant i complex: la vida d'un títol pot ser extremadament curta; moltes publicacions poden ser part d'un conjunt complex de relacions, etc. Aquestes particularitats han requerit la introducció de l'ISSN.

Què és un títol clau?

De la mateixa manera que cada publicació en sèrie queda associada a un número únic també se li assigna un títol únic que va lligat a aquest número. Aquest títol, que pot ser idèntic al títol propi de la publicació o es pot construir afegint elements identificadors i/o qualificadors per a distingir-lo d'altres títols iguals, l'estableix el centre que gestiona l'ISSN, en base al Manual de l'ISSN.

Quan s'ha d'assignar un nou ISSN?

 1. S'ha d'assignar a cada nou títol de publicació en sèrie. Si el títol de la publicació canvia de qualsevol manera significativa, s'ha d'assignar un nou ISSN que correspongui a aquesta forma nova de títol i evitar així qualsevol confusió. Una publicació en sèrie que hagi canviat diverses vegades de títol durant la seva existència tindrà distints ISSNs, un per a cada títol diferent, permetent així la identificació precisa de cadascun; de fet, en aquests casos, es considera que són publicacions diferents encara que hi hagi un enllaç lògic entre elles.
 2. Quan el mateix títol s'edita en suports diferents (Paper, CD-ROM, En línia, etc.)

Quan s'ha de canviar un ISSN?

Un ISSN nou s'assigna quan el títol de la publicació canvia. Tots els altres canvis possibles no es tenen en compte (canvi d'editor, lloc de publicació, freqüència, política editorial...). Tanmateix, totes les fusions o escicions amb unes altres sèries, suplements, unes altres edicions etc. s'han de sotmetre a l'organisme de gestió de l'ISSN pertinent (en el cas de Catalunya a la Biblioteca de Catalunya) que decidirà en els casos dubtosos si és necessari un ISSN nou. També s'assigna un ISSN nou quan el medi de publicació canvia (per exemple una publicació impresa es converteix en una publicació digital).

S'ha d'assignar ISSN a les publicacions digitals?

Sí, s'assigna ISSN a publicacions digitals sempre que siguin sèries o recursos que tenen continuitat, independentment del suport o medi en que es presentin (CD-Rom, magnètic, en línia)

Han de dur ISSN les versions diferents d'una mateixa publicació en sèrie (paper, en línia, CD-ROM, microforma...)?

Sí, cada edició haurà de tenir el seu propi ISSN, fins i tot si el títol és idèntic. Només mantenen el mateix ISSN les reproduccions subministrades com substituts de l'original.

S'assigna un ISSN nou per a cada número d'una publicació?

No, l'ISSN identifica la publicació en serie com a tal (no cada número) i es canvia només si hi ha un canvi al títol de la publicació o un canvi de suport

L'assignació de l'ISSN és gratuïta?

Sí, l'assignació d'ISSN és gratuïta

El codi de barres es pot crear a partir de l'ISSN?

Sí, l'ISSN és utilitzat com el codi d'identificació per l'EAN 13, el sistema de codis de barres essencial utilitzat en la distribució comercial per tot el món.

codi barres

És possible obtenir un número d'ISSN abans de la publicació del primer número d'una publicació en sèrie nova?

Sí, és el que s'anomena una assignació prepublicació. Tanmateix l'editor haurà de lliurar amb la seva petició d'ISSN tota la informació possible. També haurà d'enviar un número de mostra o còpia de la coberta, pàgina editorial (nom i adreça de l'editor) per a poder obtenir-lo definitivament

És possible obtenir un ISSN electrònicament, per correu electrònic o a través de la Web?

Sí, accedint a la Web de la Biblioteca de Catalunya, trobareu un formulari de sol·licitud que podeu omplir en línia o descarregar una versió en pdf i enviar per correu a l'adreça issn@bnc.cat. Cal recordar que si no es tracta d'una publicació en línia a Internet, caldrà també enviar una còpia del primer número de la publicació, i l'assignació no es farà efectiva fins a disposar d'aquest número (es pot enviar per correu postal o fax).

Tots els números de les publicacions en sèrie han d'incloure l'ISSN assignat?

Sí. La localització preferent per imprimir l'ISSN en una publicació en sèrie impresa és la part superior dreta de la coberta. Els dos grups de quatre dígits aniran separats per un guionet i sempre precedits de les sigles ISSN (ISSN 0000-0000). Altres ubicacions alternatives són l'àrea de la capçalera, la pàgina de copyright, o a la zona on es dóna la informació sobre l'editor, freqüència, i altres dades de la publicació. En una publicació en sèrie no-impresa, l'ISSN s'hauria de mostrar, si és possible, a la pantalla de títol o pàgina principal. Altres localitzacions recomanades en publicacions en sèrie no-impreses són els encapçalaments de microfitxes, etiquetes de casset o disc, o altres contenidors.

En les publicaciones digitals en línia s'ha de consignar a la pantalla d'inici i a la metadada corresponent.
Si una publicació té tant un ISSN com un ISBN, s'hauran d'imprimir tots dos.

L'ISSN té relació amb els drets de propietat de les publicacions, títols o capçaleres?

No. Ningú no és titular d'un ISSN ni la base de dades de l'ISSN actua com a registre de la propietat. L'única manera de protegir la propietat dels títols o capçaleres és registrant-los a l'Oficina de Patents i Marques

Adreces d'interès

Oficina Espanyola de Patents i Marques

Registre de Patents i Marques

Oficines del Dipòsit Legal a Catalunya

Centro Español del ISSN

Centre Internacional de l'ISSN