Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Dipòsit legal
Dipòsit legal

Assigna els números de dipòsit legal a la producció editorial i audiovisual catalana i en recull exemplars per a la seva preservació, que es dipositen i poden consultar a la Biblioteca de Catalunya, entre d’altres biblioteques.

Dades de contacte i horaris

Preguntes més freqüents

Formulari de lliurament

Legislació

NOVETAT: La Llei 8/2022, de 4 de maig, que modifica la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal, que ha entrat en vigor el 2023, preveu que els editors, un cop obtingut el número de DL, facin el dipòsit de l'arxiu digital previ a la impressió dels llibres i publicacions en sèrie als centres de conservació de les CCAA i a la BNE. Ara per ara, al centre de conservació de Catalunya, que és la Biblioteca de Catalunya, no cal fer el dipòsit de l'arxiu digital previ.

Un cop obtingut el número de DL, per gestionar el lliurament de l'arxiu digital previ a la BNE cal fer-ho en línia a l'adreça https://deposito.dl-e.es/

Gestió del dipòsit legal:

La unitat responsable és l’Oficina de Dipòsit Legal. Correu electrònic bcdl@bnc.cat

Dades de contacte i horaris

Horari de les oficines: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Totes les oficines romandran tancades els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina del Dipòsit Legal de Barcelona

Villarroel, 91 08011 Barcelona

34 93 452 69 01
34 93 270 23 00 ext. 84013243

bcdl@bnc.cat

Oficina del Dipòsit Legal de Girona

Ciutadans, 18 17004 Girona

34 972 22 54 18

dlgirona.cultura@gencat.cat

Oficina del Dipòsit Legal de Lleida

Rambla Aragó, 8 25002 Lleida

Oficina DL : 34 973 279 213

Centraleta Serveis Territorials : 973 279 200

dllleida.cultura@gencat.cat

Oficina del Dipòsit Legal de Tarragona

Major, 14 43003 Tarragona

Oficina DL: 34 977 25 14 72

Centraleta Serveis Territorials: 34 977 251 500

dltarragona.cultura@gencat.cat

Oficina del Dipòsit Legal de Tortosa

Dr. Jaume Ferran, 4-6  43500 Tortosa

Oficina DL: 34 977 44 82 25

Centraleta Serveis Territorials: 34 977 44 80 70

dltortosa.cultura@gencat.cat

 

Preguntes més freqüents

En què consisteix el dipòsit legal?

Constitució del dipòsit legal

Com donar-se d'alta com a editor/productor?

Quines publicacions són objecte de dipòsit legal?

Quines publicacions estan excloses del dipòsit legal?

Quants exemplars cal lliurar?

Com es fa el dipòsit legal dels documents nascuts digitals a Internet?

Què és una entitat col·laboradora en la conservació i preservació del dipòsit legal en línia?

Com es pot demanar l’exempció de lliurament d'exemplars del dipòsit legal?

Què passa si no es fa el dipòsit legal?

Per què és important fer el dipòsit legal?

El número de dipòsit legal

Com és i quan cal demanar número de dipòsit Legal?

Com i on ha de figurar el número de dipòsit legal?

Qui ha de sol·licitar els números de dipòsit legal?

Com es pot sol·licitar un número de dipòsit legal?

Les publicacions periòdiques porten un número de DL diferent per a cada número o volum?

Les sol·licituds de número de dipòsit legal es poden anul·lar o prorrogar?

En què consisteix el dipòsit legal?

En el lliurament d’una quantitat determinada d’exemplars de les publicacions que formen part del patrimoni bibliogràfic i cultural.
L’obtenció del número de DL és el pas previ, però per a dur a terme el dipòsit s’han de fer arribar els exemplars a les oficines del DL
No totes les publicacions formen part del patrimoni: n’hi ha que n’estan excloses i, per tant, no han de demanar número ni dipositar-ne exemplars.

Com donar-se d'alta com a editor/productor?

Dirigint-se a l'Oficina del dipòsit legal més propera de forma presencial, o bé per correu electrònic.
Caldrà  aportar dades certes d’adreça, telèfon, correu electrònic i persona responsable de la gestió del dipòsit legal així com la documentació següent:

 • Editorials:
  1. Model 036 de Declaració censal o rebut de pagament de l'IAE
  2. NIF de l'empresa o entitat
 • Entitats i associacions:
  1. Document que demostri la inscripció al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya
  2. NIF de l’entitat
 • Persones físiques:
  1. DNI
  2. Dades certes d’adreça, telèfon i correu electrònic

Quines publicacions són objecte de dipòsit legal?

 • Llibres i fullets en paper, sigui quin sigui el seu contingut, tipus d'impressió, suport, venals o no venals
 • Fulls impresos destinats a la difusió quan no siguin propaganda essencialment comercial
 • Recursos continuats com publicacions periòdiques, anuaris, revistes, diaris, memòries i recursos integrables, com els fulls solts actualitzables
 • Les publicacions d'impressió sota demanda excepte les destinades a distribució en l'àmbit familiar NOU
 • Partitures
 • Làmines soltes, naips, cromos, nadales, punts de llibre, postals  i targes de felicitació
 • Catàlegs comercials de llibreries, editorials i subhastes NOU
 • Cartells anunciadors i publicitaris, així com la propaganda electoral
 • Mapes, plànols, atles, cartes marines, aeronàutiques i celestes
 • Llibres de text d’Ensenyament Infantil, Primària, Secundària obligatòria, Batxilletat i Formació Professional
 • Documents sonors
 • Obres i documents audiovisuals
 • Publicacions electròniques en qualsevol suport tangible, que l'estat de la tècnica permeti en cada moment
 • Videojocs, que inclouran tots els continguts digitals, i exclouran els objectes tridimensionals NOU
 • Tot tipus de publicacions en línia, tant d'accés lliure com restringit, juntament amb les seves metadades, i les publicacions que contenen.
 • Còpia nova dels documents íntegres, en versió original, de tota producció cinematogràfica, o altra obra audiovisual, realitzada per un productor amb domicili a Catalunya, i el seu material publicitari

Quines publicacions estan excloses del dipòsit legal?

 • Les reimpressions (que mantindran el número de dipòsit legal assignat a l’edició que reprodueixen)
 • Documents de les Administracions públiques, de caràcter intern o susceptibles de ser integrats en expedients administratius.
 • Documents d’institucions i organitzacions que versin sobre assumptes interns i adreçades al seu personal
 • Publicacions destinades a concursos i trasllats dins dels cossos o escales de les Administracions públiques
 • Segells de correus
 • Impresos de caràcter social o particular, invitacions de casament, bateig, esqueles, targetes de visita, carnets d'identitat, títols, diplomes, etc.
 • Impresos d'oficina
 • Dossiers de premsa
 • Publicacions comercials publicitàries
 • Catàlegs comercials de tot tipus, excepte els d'editorials, llibreries i subhastes
 • Calendaris i agendes
 • Objectes tridimensionals, malgrat acompanyin un document principal
 • Manuals d’instruccions
 • Productes informàtics que continguin dades que afecten la privacitat i tots els que estiguin inclosos en la normativa de protecció de dades personals
 • Programes audiovisuals emesos per prestadors del servei de comunicació audiovisual, excepte que siguin objecte de distribució
 • Entreteniments, mots encreuats, sudokus, sopes de lletres i similars
 • Estampes originals realitzades amb qualsevol tècnica
 • Fotografies editades
 • Publicacions d'impressió sota demanda destinades a distribució en l'àmbit familiar.

En cas de dubte, decidirà la direcció de la Biblioteca de Catalunya.

Quants exemplars cal lliurar? 

Un cop acabada l'obra i abans de la seva distribució o venda, cal constituir el dipòsit d'exemplars.
El formulari de lliurament d'exemplars només s'ha d'omplir en el cas que NO es tingui accés a la Gestió electrònica.

 

Quatre exemplars de:

 • llibres i fullets en paper, sigui quina sigui la seva forma d’impressió i estiguin destinats a la venda o no (primeres edicions, reedicions de llibres, fullets i recursos multimèdia en què com a mínim un dels suports sigui en paper). S’exceptuen els llibres de text, els llibres de bibliòfil o cas d’haver-hi diverses enquadernacions d’una mateixa edició;
 • fulls impresos amb fins de difusió que no constitueixin propaganda essencialment comercial;
 • recursos continuats (incloses les col·leccions de fascicles, que s’han de lliurar completes i enquadernades; i les col·leccions de còmics de sèrie limitada, que s’han de lliurar completes) i recursos integrables;
 • partitures;
 • mapes, plànols, atles, cartes marines, aeronàutiques i celestes;
 • catàlegs d’editorials, llibreries i subhastes;
 • publicacions d’impressió sota demanda

Tres exemplars de:

 • cadascuna de les diverses enquadernacions d’una mateixa edició, quan hi ha més d’una enquadernació;
 • butlletins oficials que estiguin disponibles en xarxa;
 • documents sonors;
 • obres i documents audiovisuals.
 • publicacions electròniques en suport tangible. En el cas dels suports de vídeo, si es realitza una edició per a la venda i una altra per al lloguer, s’ha d’efectuar el dipòsit de l’exemplar per a la venda; 
 • llibres artístics o de bibliòfil;
 • postals de paisatges i ciutats;
 • cartells anunciadors i publicitaris, així com la propaganda electoral (excepte tanques i banderoles);
 • punts de llibre;
 • videojocs

Dos exemplars de:

 • llibres de text d’educació infantil, primària, secundària  obligatòria, batxillerat i dels d’ensenyament de formació professional;
 • làmines que no siguin estampes;
 • cromos;
 • postals il·lustrades que no siguin de paisatges i ciutats;

Un exemplar de:

 • targetes de felicitació;
 • naips;
 • tanques de publicitat i banderoles;
 • còpia nova dels documents íntegres, en versió original, de tota pel·lícula cinematogràfica, documental o de ficció; i el seu material d’acompanyament

En el moment de fer el lliurament cal haver omplert la declaració preceptiva de l'editor.

Cal que el nom vertader de l'autor figuri en l'imprès quan al llibre hi figuri un pseudònim.

Disc, enregistraments sonors i vídeos

En el cas dels enregistraments sonors, cal fer constar a la declaració preceptiva de l'editor, a continuació del títol de l'obra, el número de  la matriu, el número ISRC (International Standard Recording Code) o el  número de segell.

Premsa

La premsa diària podrà ésser lliurada quinzenalment.

Exemplars defectuosos

Els exemplars defectuosos seran retornats per tal que siguin substituïts per d'altres en bon estat.

Publicacions en llengües co-oficials de Comunitats Autònomes

Les persones editores i en el seu defecte o si s’escau, les persones productores, impressores, estampadores o gravadores que produeixin materials en català o occità a qualsevol territori de l’Estat diferent de Catalunya, han de lliurar un exemplar a la Biblioteca de Catalunya.

Les persones editores i en el seu defecte o si s’escau, les persones productores, impressores, estampadores o gravadores que produeixin a Catalunya materials en  llengües cooficials de l'Estat altres que el castellà, a més dels exemplars que dipositi a Catalunya, han de lliurar  un exemplar a la biblioteca que defineixi la Comunitat Autònoma on la llengua sigui cooficial.

Com es fa el dipòsit legal dels documents nascuts digitals a Internet?

El Reial Decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línea, que va entrar en vigor el  25 d’octubre de 2015 regula  el procediment de gestió i constitució del dipòsit legal de les  publicacions en línia, amb la finalitat de preservar el patrimoni  bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital. En destaquem els  aspectes següents:

 • La regulació fa referència a documents nascuts a la xarxa, és a dir, sense suport físic tangible.
 • Les publicacions en línia no han de portar número de dipòsit legal, però sí que s’han de dipositar.
 • Els centres de conservació, en el nostre cas la Biblioteca de  Catalunya, són els responsables de determinar quines publicacions en  línia són les que s'han de dipositar.
 • Es respectarà en tots els casos els drets legítims dels editors i  autors pel que fa a drets de propietat intel·lectual i d’explotació.

La Biblioteca de Catalunya ha desenvolupat el repositori COFRE  (Conservem per al Futur Recursos Electrònics) que inclou un mòdul per  fer el dipòsit legal en línia.

Per tal de poder fer el dipòsit legal dels documents digitals, els  editors d'aquestes publicacions hauran de proporcionar les seves dades a  l’Oficina de Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya, per a obtenir  les claus d’accés al repositori. Un cop s'obtinguin les claus d'accés,  es podrà procedir a fer el lliurament en línia de les publicacions. Les  Oficines del dipòsit legal proporcionaran als editors, productors, etc.,  tota la informació necessària per a poder fer efectiu el dipòsit legal  al repositori COFRE.

Què és una entitat col·laboradora en la conservació i preservació del dipòsit legal en línia?

La Biblioteca de Catalunya, d'acord amb la legislació vigent, pot  establir acords de col·laboració per a la conservació i preservació del  Dipòsit legal en línia amb entitats públiques o privades que disposin de  repositoris o plataformes de distribució en línia, i que siguin  considerades «repositoris segurs» d’acord amb els criteris establerts  per la Biblioteca i sota la seva supervisió. Aquesta opció de  preservació digital distribuïda permet construir un model més sostenible  i eficient sense perdre garanties de conservació. Els continguts dels  repositoris o plataformes regulats pels acords de col·laboració no cal  dipositar-los a COFRE.

Document de requeriments

Model d’acord de col·laboració

Entitats col·laboradores que han signat acord: CSUC/TDX

Com es pot demanar l’exempció de lliurament d'exemplars del dipòsit legal?

L'editor és qui ho pot fer.

Es pot demanar l'exempció d'un màxim de dos. En tots els casos cal  lliurar dos exemplars com a mínim, que són els que conservaran la  Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Nacional, a Madrid.

L'editor ha d’adreçar una carta al Director/a de la Biblioteca de  Catalunya, que pot enviar a qualsevol oficina del dipòsit legal de  Catalunya.

Cal fer constar en la carta les dades següents:

 • Nom de l'empresa editorial que sol·licita l'exempció
 • Títol de l'obra per a la qual es demana l'exempció
 • Número de dipòsit legal que ha estat assignat a aquesta obra.
 • Motiu pel qual es demana l'exempció (el preu de l'obra, característiques especials de l'edició, etc.)
 • Nombre d'exemplars per als quals se sol·licita l'exempció (un, dos o tres)

Què passa si no es fa el dipòsit legal?

Es comet una infracció. Són infraccions:

 • La publicació d'una obra sense haver demanat el número de dipòsit legal.
 • La publicació d'una obra amb el número de dipòsit legal fals o incomplet
 • No haver fet el lliurament dels exemplars
 • No comunicar a l'oficina corresponent l'ajornament o l'anul·lació d'una edició.

Si comet aquestes infraccions, l'editor (productor, duplicador, etc.)  pot ser objecte de sanció. L'Oficina del Dipòsit Legal li comunicarà  que, dins el termini d'un mes, ha de fer el lliurament d'exemplars o ha  de respondre fent el descàrrec.

Si passat un mes l'oficina no rep resposta, s'iniciarà l'expedient de  sanció. El cap de l'Oficina enviarà un avís al sol·licitant notificant  l'inici de l'expedient de sanció, al qual adjuntarà un Plec de Càrrecs  que cal caldrà respondre en el termini de vuit dies.

Acabat el termini de vuit dies des de l'inici de l'expedient de  sanció, si l'Oficina del Dipòsit Legal no ha rebut cap resposta o el  Plec de descàrrecs no ha estat suficient, l'Oficina del Dipòsit Legal  enviarà a l'empresa la Proposta de Sanció.

L'editor, el venedor o el distribuïdor seran solidaris juntament amb  l'impressor quan tinguin en el seu poder exemplars sense número de  dipòsit legal o edicions de les quals no s'hagi fet el dipòsit.

Tota declaració falsa o incompleta o, en general, tota omissió o  infracció de qualsevol dels preceptes serà castigada amb una multa que  pot arribar al quíntuple del preu de venda al públic de l'obra. Això no  pressuposarà l'exempció de la responsabilitat penal exigible.

En cas de reincidència, la multa pot ser elevada fins a sobrepassar el valor del doble de la primera sanció.
La imposició de la sanció no eximirà de l'obligació de constituir el dipòsit legal.
Contra la imposició de les multes, es podran presentar els recursos legals establerts per la llei.

Per què és important fer el dipòsit legal

Perquè amb els exemplars de les obres que es dipositen a través del  dipòsit legal es recull el patrimoni bibliogràfic i cultural de  Catalunya, que d'altra manera no arribaria a les biblioteques nacionals  per a la seva preservació.

Com és i quan cal demanar número de dipòsit legal?

El número de dipòsit legal s’ha demanar per a les obres que han de fer dipòsit legal i tenen suport físic tangible, ja sigui aquest analògic o digital.

Queden excloses de portar número de Dipòsit Legal les publicacions digitals nascudes a la xarxa, sense suport físic tangible. Vegeu Com es fa el dipòsit legal dels documents nascuts digitals a Internet?

El número de Dipòsit Legal es compon dels elements següents:

 1. Les sigles "DL", seguides d'un espai
 2. La sigla corresponent a cada oficina, seguida d’un espai:
   Barcelona: B
   Girona: GI
   Lleida: L
   Tarragona i Tortosa: T
 3. El número d'inscripció del dipòsit assignat per l'oficina del Dipòsit Legal corresponent.
 4. L'any de constitució del dipòsit en xifres aràbigues.

Exemple:

DL B 2456-2014
DL Gi 325-2014

Com i on ha de figurar el número de dipòsit legal?

 • En els llibres i en els fullets el número de dipòsit legal figurarà  en el mateix full que l'ISBN, al revers de la portada o a la portadella.  Sense aquest requisit, les obres no podran ésser admeses a les oficines  del Dipòsit Legal.
 • En la premsa diària i en les revistes, el número de dipòsit legal  figurarà a la capçalera de cada exemplar. En les revistes amb portada i  format de llibre, figurarà al revers de la portada o a la portadella.
 • La resta d'impresos portaran el número de dipòsit legal en un lloc ben visible.
 • En postals i cromos, el número de dipòsit legal  s'estamparà al revers del gravat. Serà assignat  un número per model,  encara que aquests estiguin units en tires o formin diverses sèries,  sempre que existeixi la possibilitat física de separar-los sense  destruir-los.
 • Els discs sonors portaran imprès el número de  dipòsit legal a l'etiqueta o a la part central de la placa i a la  coberta de cada disc. Cal que el fabricant del disc faciliti a  l'impressor de la bossa o del contenidor el número del dipòsit legal, en  el cas que el fabricant del disc i el del contenidor no siguin el  mateix.
 • Les pel·lícules, els filmets i els curts s'hauran de projectar fent constar de forma ben visible les dades del dipòsit legal.
 • Els diferents toms d'una obra unitària portaran tots un número  idèntic de dipòsit legal encara que no portin el mateix número d'ISBN Si  no s'imprimeixen tots alhora, ni per la mateixa impremta, la  sol·licitud del número de dipòsit legal serà responsabilitat de  l'impressor del tom que es publiqui primer. Després, comunicarà el  número a l'editor, per tal que aquest el faciliti als impressors dels  volums restants. En aquest sentit, els editors seran responsables dels  successius volums d'una mateixa obra. Hauran d'afegir al número de  dipòsit legal l'ordinal en números romans i, entre parèntesis, el número  que correspon al volum.

Exemple:

DL B (número)-2014 (I)
DL B (número)-2014 (II)

 • Les separates d'articles de revista, amb paginació pròpia, portaran  el mateix número de dipòsit legal que la publicació en la que es va  publicar el text. Es farà constar l'abreviatura "Sep" entre la sigla de  la ciutat i el número del dipòsit legal.

Exemple: DL T- "Sep".(número)- 1999

 • En les col·leccions legislatives, que successivament publiquen  suplements en fulls intercanviables, subjectes igualment a Dipòsit  Legal, es mantindrà el número de Dipòsit Legal de la publicació bàsica.  Cal que el número figuri en la carpeta o en la faixa que reuneixi els  fulls solts.
 • Les segones i les successives edicions d'una obra requereixen nous números de dipòsit legal.

Qui ha de sol·licitar els números de dipòsit legal?

Per a les obres impreses és l’editor. Quan un autor s'edita la seva obra sense que intervingui cap editor comercial o impressor, també podrà sol·licitar el número de dipòsit legal. Per a les obres sonores, cinematogràfiques, electròniques, etc. ha de sol·licitar el número de dipòsit legal el productor o l'editor.

Com es pot sol·licitar un número de dipòsit legal?

 1. Sempre i quan no es tinguin números pendents de lliurar de més de tres mesos
 2. Dirigint-se a les oficines del dipòsit legal quan l'obra estigui gairebé enllestida. 
   
   
   
   
   
   
  • Telefonant o escrivint al correu electrònic de les oficines i identificant-se amb el codi personal, d’editor/productor
  • Amb l'aplicatiu web. Cal disposar d'una contraseña contrasenya, que proporciona la Oficina de Dipòsit Legal.

Els números sol·licitats hauran de ser lliurats abans de dos mesos, comptats a partir de la data de la sol·licitud.

Les publicacions periòdiques porten un número de dipòsit legal diferent per a cada número o volum? 

Anuaris. S'hi assigna un sol número de dipòsit legal que caldrà imprimir en cada volum, encara que aquests tinguin un número diferent d'ISBN.

Revistes i diaris. S'hi assigna un sol número de dipòsit legal encara que siguin de periodicitat variable.

Sèries numerades. En les sèries numerades (col·leccions), cada número, sempre que es tracti d'obres separades, serà considerat com a obra independent. Si es tracta de volums d'una obra unitària, tots ells portaran el mateix número de dipòsit legal.

Les sol·licituds de número de dipòsit legal es poden anul·lar o prorrogar?  

Si al cap de dos mesos d'haver sol·licitat el número de Dipòsit Legal l'obra no s'ha publicat, caldrà fer una nova sol·licitud demanant una pròrroga o comunicar-ne l'anul·lació. La pròrroga tindrà un durada definitiva de dos mesos més. Acabat aquest termini, si l'oficina corresponent no rep cap notícia, podrà iniciar una proposta de sanció.

Legislació